Algemene voorwaarden

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.

 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers, gang, oefenzaal) is het verboden te roken.

 • Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte en/of oefenruimte achterlaat let dan op dat er geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.

 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen in het gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw.

 • U dient bij de 1e afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en deze aan de secretaresse of uw behandelend fysiotherapeut te tonen.

 • Wanneer u al een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u ophalen.

 • Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet op tijd geannuleerd is, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.

 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Fysiotherapie bij kinderen onder de 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoedt krijgt is afhankelijk van uw polis. U dient zelf na te gaan in welke mate fysiotherapie voor u vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Indien uw verzekering fysiotherapie niet of niet meer vergoedt, zult u een particuliere nota toegestuurd krijgen.

 • U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw vergoedingen omtrent fysiotherapie of andere therapieën door uw verzekeraar. Blijf de hoeveelheid behandelingen/vergoeding zelf in de gaten houden gedurende het behandelproces. Fysiotherapie de Waag is niet verantwoordelijk als u over uw vergoedingen aantal heen gaat.

 • Er wordt aan het eind van de behandeling altijd gerapporteerd naar de verwijzer/huisarts. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend fysiotherapeut.
• U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen. Een handdoek bij gebruik van trainingsapparatuur in de oefenzaal is vereist.

 • Indien u gebruik maakt van de oefenzaal doet u dit op eigen risico. Het zelfstandig gebruiken van apparaten is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de behandelend therapeut.

 • Als de behandeling (ook) in de oefenzaal plaatsvindt, wordt u verzocht passende kleding en schone sportschoenen te dragen.

 • Alle fysiotherapeuten die werken bij Fysiotherapie de Waag zijn geregistreerd in het BIG-register en in het Kwaliteits Register Fysiotherapie (KRF). Dit geldt ook voor alle verbijzonderingen.

 • Indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven. Eventueel ook anoniem.

 • Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) of Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Zie www.kngf.nl voor meer informatie.

 • Na de eerste behandeling gaan deze huisregels direct gelden. U heeft tevens de mogelijkheid gekregen na de behandeling vragen te stellen naar aanleiding van dit reglement.

 • Patiëntenrechten (WGBO)

  Als patiënt heb je recht op informatie over je ziekte, de behandeling en de mogelijke gevolgen daarvan. Je mag alleen worden onderzocht en behandeld met jouw toestemming. Ook heb je recht op inzage in je medisch dossier. En dat zijn nog maar een paar rechten. Alle patiëntenrechten zijn vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Als je weet wat je rechten zijn in de zorg, dan kun je daar een zorgverlener of zorgorganisatie makkelijker naar vragen of op aanspreken.

 • Landelijke database Fysiotherapie

  Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) verzamelt met uw toestemming anoniem behandelgegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Met de LDF werken we aan het verbeteren van fysiotherapeutische zorg: fysiotherapeuten kunnen in het LDF-dashboard bekijken welke behandelingen op welke manier het meest effectief zijn voor jou zijn. Kijk voor meer informatie op: kngf2.nl/ldf/over-ldf-informatie-voor-patienten.

Tarieven

Tarief
Zitting fysiotherapie €35,-
Screening €16,25
Intake en onderzoek na screening €50,-
Intake en onderzoek na verwijzing €50,-
Zitting manuele therapie €48,75
Zitting haptotherapie (exclusief BTW) €62,50
Lange zitting complexe en/of meervoudige zorgvragen €50,-
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €70,-
Toeslag voor uitbehandeling €16,25
Inrichtingstoeslag €8,15
Telefonisch consult €17,50
Toeslag buiten reguliere werktijd (na 18.00 uur) €8,15
Instructie/overleg ouders van de patiënt €50,-
Eenvoudige, korte rapporten €18,50
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 1 €47,50
Niet nagekomen afspraak €24,50,-
Medical Taping Concept 2 €7,50
Informatieverstrekking letselschadebureau €70,-

1. Genoemde prijzen worden in rekening gebracht indien wij geen contract hebben met uw ziektekostenverzekeraar of als u niet verzekerd bent voor fysiotherapie.
2. Per behandeling, niet vergoed door zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.

 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht (hiervoor geld 100% behandeltarief).

 • Betaling van de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum.

 • Na het verstrijken van de betalingstermijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om incassomaatregelen te nemen.

 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

 • De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw vergoedingen. Indien uw verzekering fysiotherapie niet of niet meer vergoedt, zult u een particuliere nota toegestuurd krijgen.

 • Medische trainingstherapie wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. De betaling geschiedt maandelijks vooraf per nota.